Allosomy (chromosomy płci)

Allosom – chromosom, który odpowiada za wykształcanie się płci; alosom, heterosom, heterochromosom

U człowieka występują 22 pary chromosomów autosomalnych i jedna para chromosomów płci, która odpowiada za determinację płci. Łącznie kariotyp człowieka tworzą 23 pary chromosomów. Osobnik posiadający chromosomy XX jest płci żeńskiej, natomiast osobnik z jednym chromosomem X i jednym chromosomem Y – będzie płci męskiej. X jest większy od Y i zawiera więcej genów. Płeć determinowana jest przez chromosom otrzymany od ojca.

 

Creditis:

https://sjp.pl/allosom

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromosomy_płci