Chemosynteza

Chemosynteza:
  • Rodzaj autotroficznego odżywania spotykany wyłącznie u bakterii;
  • Polega na syntezie związków organicznych z nieorganicznych kosztem energii uzyskiwanej z utleniania:
    • amoniaku (bakterie nitryfikacyjne)
    • wodoru (bakterie wodorowe)
    • siarkowodoru (bakterie siarkowe)
  • Odgrywa ogromną rolę w obiegu pierwiastków w przyrodzie.