Crossing-over

Crossing-over: proces zachodzący podczas I profazy mejozy. Polega na wymianie odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi.