IV Etap procesu pielęgnowania. Ocenianie wyników opieki świadczonej na rzecz pacjenta i jego środowiska.

Fazy IV Etapu procesu pielęgnowania

  • analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej, czyli tego, co w trzech poprzednich etapach zrobione zostało w stosunku do pacjenta i jego środowiska,
  • formułowanie oceny
Czwarty etap procesu pielęgnowania polega na „ocenianiu wyników opieki      polegających na świadomym i systematycznym porównywaniu stanów: rozpoznanego (w etapie I, a wyrażonego w postaci diagnozy pielęgniarskiej), założonego  (w celach –   II etap), uzyskanego (IV etap) w drodze podjęcia celowych działań profesjonalnych i (lub) innych niż profesjonalne, w tym i samoopiekuńczych (w III etapie).

Analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej

Analiza tego, co w trzech poprzednich etapach zrobione zostało w stosunku do pacjenta i jego środowiska.
 
W fazie tej należy:
  • rozstrzygnąć, czy założone cele zostały osiągnięte,
  • dostarczyć informacje dla ponownego rozpoznania stanu pacjenta i jego środowiska,
  • zidentyfikować działania, które okazały się najskuteczniejsze w drodze do osiągnięcia celu
Etap IV spełnia podwójną rolę w procesie pielęgnowania. Nie tylko jest etapem, w którym się ocenia, ale również otwiera to co ma nastąpić dzięki temu, gdyż każde     rozpoznanie jest swego rodzaju oceną, a każda ocena stanowi pewnego rodzaju rozpoznanie. Przeważnie każdy uzyskany stan nie jest ostatecznym, w pełni zadowalającym i dlatego właśnie staje się punktem wyjścia do planowania nowych działań na rzecz pacjenta i jego środowiska.

Formułowanie oceny

Końcowe stwierdzenie tego co osiągnięto w odniesieniu do założonego celu. Należy zaznaczyć, że w zapisie oceny należy brać pod uwagę opinie pacjenta i jego rodziny.
„Ocena ma zawsze wartość stymulującą poprzez ukazywanie tego co i dlaczego jest złe w dotychczasowej pracy”

Biorąc pod uwagę trójstopniową skalę ocen można powiedzieć, że:

  • cel został osiągnięty w całości – 100%
  • cel został osiągnięty tylko częściowo – 50%
  • celu nie osiągnięto – 0%
 
W zależności od potrzeb skala taka może być uszczegółowiona.
W ocenie skuteczności zaplanowanego działania bierze się też pod uwagę skuteczność zamierzonego planu oraz to jak pacjent czuje się w danej chwili oraz czy stan chorego w ogóle zmienił się.