Jakie są Prawa Pacjenta? Co warto wiedzieć przed pobytem w szpitalu?

Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej

Każdy ma prawo do:
 • poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej,
 • samodecydowania,
 • poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia bezpieczeństwa swojej osoby,
 • poszanowania swojej osoby,
 • poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych, przekonań religijnych i filozoficznych, ochrony zdrowia najwyższym poziomie.

Prawo do informacji

Pacjent ma prawo do:
 • informacji,
 • za pośrednictwem lekarza, wglądu do swojej dokumentacji,
 • aby wszystkie informacje dotyczące jego osoby pozostały w tajemnicy, chyba że pacjent sam wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 • nie być informowanym, o ile przedstawi wyraźne życzenie,
 • wskazania, kto ma być informowany w jego imieniu,
 • konsultacji innego lekarza.
 • informacja może być wyjątkowo zatajona przed pacjentem w przypadku, gdy istnieją poważne przesłanki, aby uważać, że przy braku jakichkolwiek korzyści spowoduje ona tylko poważne szkody.
 • jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie z pełną informacją o złym rokowaniu ma do tego prawo.

Prawo do wyrażania zgody na zabiegi i leczenie

 • Pacjent ma prawo nie zgodzić się lub wstrzymać działania lekarskie.
 • Jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażenia swojej woli, a konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna, należy zakładać zgodę pacjenta, o ile wcześniej nie wyraził on swojej zgody.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wykonywania świadczeń medycznych.
 • Pacjent lub jego opiekun wyraża na piśmie zgodę na świadczenia medyczne.
 • Pacjent ma prawo do odmowy poddania się demonstracjom medycznym dla celów dydaktycznych.
 • Pacjent ma prawo zastrzec, aby nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek.
 • Pacjent ma prawo do kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego  z osobami z zewnątrz.
 • Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz. Prawo może być ograniczone tylko ze względów epidemiologicznych.
 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Pacjent ma prawo żądać, aby personel szpitala umożliwił wyrażenie mu ostatniej woli.
 • Pacjent ma prawo do dobrej opieki – wysokie standardy.
 • Pacjent ma prawo do ciągłości opieki.
 • Pacjent ma prawo wybrać i zmienić lekarz lub inną osobę sprawującą opiekę, zakład opieki zdrowotnej.
 • W warunkach ograniczeń, w których instytucje sprawujące opiekę muszą dokonywać wyboru, który z pacjentów poddany zostanie leczeniu, wszyscy pacjenci mają prawo do rzetelnej procedury dokonywania tego wyboru. Decyzja powinna być podjęta na podstawie kryteriów medycznych i bez dyskryminacji.

Prawa pacjenta nieletniego

Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa, jak pacjentowi dorosłemu, z tym że:
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne, które mają być udzielone nieletniemu do lat 16, przysługuje osobom reprezentującym jego prawa w myśl odrębnych przepisów.
 • Zgoda na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, jeżeli przepis wymaga wyrażenia zgody.

Prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności

 • Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia muszą pozostać poufne, nawet po śmierci.
 • Poufna informacja może być udzielana tylko w przypadku wyraźnej zgody.
 • Wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające możliwość jego identyfikacji powinny być chronione.
 • Pacjent ma prawo do skorygowania, uzupełnienia, usunięcia itp. jego osobistych i medycznych danych.
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel medyczny oraz, poszanował jego prywatność poprzez umożliwienie udzielania świadczeni w osobnym pomieszczeniu lub na miejscu osłoniętym.

Prawo do opieki i leczenia

 • Pacjent ma prawo do otrzymania świadczenia medycznego bez żadnej zwłoki.
 • Pacjent będący w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ma prawo do pomocy każdego będącego w pobliżu zakładu opieki zdrowotnej.
 • Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do zaopatrzenia w leki i materiały medyczne oraz do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjent ma prawo do otrzymania osobistej bielizny szpitalnej i środków higieny osobistej.
 • Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.

Prawo do skargi

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli zostały naruszone, może:
 • zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, a następnie do dyrektora szpitala,
 • zwrócić się do rady nadzorczej lub organu, który utworzył i prowadzi zakład,
 • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
 • skierować sprawę do sądu powszechnego.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.