Metabolizm (15)

Przenikanie wody przez komórkę. Rodzaje roztworów: hipertoniczny, hipotoniczny, izotoniczny.
W jaki sposób różne substancje przemieszczają się do komórek? Rodzaje transportu przez błonę komórkową: dyfuzja, osmoza, transport bierny i czynny.
Jak dochodzi do śmierci komórki? Zjawisko apoptozy i nekrozy.
Rodzaje inhibicji (nieodwracalna, odwracalna, kompetycyjna, niekompetycyjna).
Porównanie wydajności energetycznej oddychania tlenowego, beztlenowego oraz fermentacji.
Rośliny światłolubne i cieniolubne. Przystosowanie do fotosyntezy.
Międzynarodowa klasyfikacja enzymów. Podział enzymów na 6 klas. Rodzaje katalizowanych rekacji
Energia aktywacji reakcji, centrum aktywne, centrum allosteryczne czyli podstawowe informacje o funkcjonowaniu enzymu.
Rodzaje fermentacji – porównanie
Porównanie oddychania tlenowego z beztlenowym
Aeroby i anaeroby czyli podział organizmów ze względu na rodzaj oddychania
Fotosynteza jako najważniejszy proces biologiczny na Ziemii. Znaczenie fotosyntezy dla środowiska.
Nośniki elektronów: NAD+, FAD+, NADP+ w reakcjach metabolicznych.
ATP adenozynotrójfosforan – nośnik energii
Sposoby uzyskiwania energii ATP czyli rodzaje fosforylacji: substratowa, fotosyntetyczna, oksydacyjna.