Rośliny (11)

Zapylenie roślin. Przystosowanie kwiatów do zapylenia. Rodzaje zapyleń. Mechanizmy chroniące przed samozapyleniem.
Porosty – organizmy powstałe dzięki symbiozie grzybów z glonami. Znaczenie porostów w przyrodzie, gospodarce i życiu człowieka.
Cechy roślin nasiennych, które umożliwiły przystosowanie się do środowiska lądowego. Przemiana roślin zarodnikowych w rośliny nasienne.
Budowa i funkcje korzeni. Korzenie spichrzowe, asymilacyjne, powietrzne podporowe i inne.
Sinice – organizmy bezjądrowe. Znaczenie dla człowieka i biologii.
Barwniki fotosyntetyczne u roślin (i bakterii)
Podobieństwa i różnice pomiędzy mszakami i paprotnikami. Zestawienie najważniejszych cech.
Budowa i funkcje paprotników
Rośliny światłolubne i cieniolubne. Przystosowanie do fotosyntezy.
Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
Fotosynteza jako najważniejszy proces biologiczny na Ziemii. Znaczenie fotosyntezy dla środowiska.