Schizofrenia – przyczyny oraz postępowanie w objawach.

 • Termin pochodzi z języka greckiego: schizo- rozszczepiam oraz phren- rozum
 • Twórcą tego terminu jest szwajcarski psychiatra Eugeniusz Bleuler
 • Schizofrenia należy do grupy chorób charakteryzujących się dezintegracją osobowości oraz dezadaptacją życiową. Zaburza ona każdy poziom funkcjonowania chorego.
 • Przyczyny powstawania choroby nie są znane. Zachorować na schizofrenię może każdy w praktycznie równym stopniu.

Podział schizofrenii:

 • prosta
 • paranoidalna
 • hebefreniczna
 • katatoniczna
 • niezróżnicowana
 • rezydualna
Nasilenie objawów i przebieg choroby może być bardzo zróżnicowany.

Objawy charakterystyczne dla schozofrenii:

 • Urojenia: prześladowcze, somatyczne, religijne, urojenia oddziaływania i wpływania na myśli;
 • Zaburzenia postrzegania: omamy słuchowe;
 • Formalne zaburzenia myślenia: rozwlekłość, neologizmy, zubożenie myślowe;
 • Objawy afektywne: objawy depresyjno- lękowe;
 • Zaburzenia funkcji ruchowych: osłupienie, pobudzenie katatoniczne;
 • Zaburzenia funkcji poznawczych: zaburzenia pamięci operacyjnej;
 • Objawy katatoniczne, dezorganizacja myślenia i wypowiedzi, dezorganizacja.

Problemy terapeutyczne pacjenta ze schizofrenią:

Zagrożenie bezpieczeństwu swojemu oraz otoczenia wynikające z zachowań agresywnych

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa
Działania:
1.  Rozpoznanie czynników wyzwalających zachowania agresywne co umożliwi zapobieganie ich w przyszłości.
2.  Umożliwienie pacjentowi wypowiedzenie swoich odczuć, emocji oraz zrozumienie ich.
3.  Wykazanie się cierpliwością i zrozumienie w stosunku do pacjenta.
4.  Stworzenie otoczenia przyjaznego pacjentowi, np. delikatne oświetlenie, zapewnienie ciszy i spokoju, wykazanie cierpliwości i zrozumienia, informowanie pacjenta o czynnościach które będziemy wykonywali.
5.  Stworzenie otoczenia bezpiecznego dla pacjenta ( sala jednoosobowa, bez niebezpiecznych przedmiotów).
6.  Dyskretna obserwacja pacjenta i nawiązanie z nim kontaktu.
7.  Unikanie w tym momencie kontaktów z innymi ludźmi co zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
8.  Przerwanie ataku agresji poprzez zwrócenie uwagi na coś innego, np. na aktywność fizyczną.
9.  Wystarczająca liczba personelu aby mieć przewagę liczebną nad pacjentem agresywnym.
10. Podanie leków uspokajających na zlecenie lekarza.
11. W przypadku nie reagowania pacjenta na wyżej wymienione działania, zastosowanie przymusu bezpośredniego.

Dyskomfort związany z użyciem przymusu bezpośredniego

Cel: Zmniejszenie dyskomfortu podczas trwania unieruchomienia
Działania:
1.  Uzyskanie pacjenta do współpracy.
2.  Informowanie pacjenta i jego rodzinę o wykonywanych czynnościach i powodach ich wykonywania.
3.  Stosowanie przymusu bezpośredniego z wyczuciem, wytyczenie koordynatora.
4.  Podanie leków zaleconych przez lekarza.
5.  Zapewnienie dużej liczby personelu.
6.  Pozycja podczas unieruchomienia powinna być wygodna i umożliwiać swobodne oddychanie.
7.  Obserwacja pacjenta co 15 minut i dokumentowanie przebiegu przymusu bezpośredniego.
8.  Wykonywanie pomiarów parametrów życiowych.
9.  Pomaganie w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (jedzenie, picie, wydalanie).

Wycofanie z kontaktów społecznych

Cel: umożliwienie pacjentowi powrotu do życia społecznego
Działania:
1.  Okazanie empatii, szacunku, zainteresowania sprawami pacjenta oraz zachowanie autentyzmu w stosunku do chorego.
2.  Podczas rozmowy motywowanie pacjenta do wyrażania swoich myśli, emocji, przeżyć.
3.  Jeśli pacjent czuje się już bezpiecznie z 1 osobą, stopniowe zwiększanie grupy zaufania.
4.  Umożliwienie i zachęcanie do terapii grupowej.
5.  Nadanie pacjentowi jakiejś funkcji społecznej, np. skarbnik, kronikarz.
6.  Wykazywanie entuzjazmu podczas każdej aktywności społecznej pacjenta,
7.  Uświadomienie rodzinie chorego, iż może on być samodzielny podczas przepustek i odwiedzin.
8.  Ciągły i aktywny udział w rehabilitacji psychiatrycznej.

Zaniedbywanie czynności dnia codziennego

Cel: Przywrócenie samodzielności pacjenta w samoopiece i samopielęgnacji
Działania:
 • Rozpoznanie stopnia deficytu, przyczyny zaniedbywania, wybór właściwego modelu pielęgnowania w zależności od stopnia deficytu.
 
Działania w czasie dużego deficytu samopielęgnacji i samoopieki:
1.  Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
2.  Informowanie chorego o każdej czynności którą będziemy przy nim wykonywać.
3.  Prowadzenie dokumentacji medycznej.
4.  Zachęcanie do współpracy, np. prowadzenie ręki z łyżką w czasie posiłku.
5.  Chwalenie słowne.
6.  W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności pacjenta prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej i powikłaniom związanym z unieruchomieniem.
7.  Zadbanie o prawidłową higienę chorego połączoną z pozyskiwaniem go do współpracy.
8.  Zadbanie o regularną mikcję i defekację.

 

Działania w czasie wzrastania aktywności pacjenta:
1.  Ułożenie wraz z pacjentem planu jego dnia.
2.  Uwzględnienie czasu w którym pacjent lepiej się czuje i dopiero wtedy mobilizowanie go do aktywności wymagającej większego zaangażowania.
3.  Zachęcanie do udziału w rehabilitacji usprawniającej poruszanie się i odnajdywanie się chorego w życiu codziennym.

Zaburzenia snu i czuwania

Cel: Przywrócenie prawidłowego rytmu dobowego
Działania:
1.  Zebranie dokładnego wywiadu przeprowadzonego w kierunku identyfikacji przyczyn zaburzeń snu i czuwania, czynników powodujących bezsenność lub nadmierną senność
2.  Monitorowanie rytmu dobowego pacjenta ( jakość i ilość snu w dzień i w nocy)
3.  Uniemożliwienie podsypiania pacjenta w ciągu dnia poprzez zachęcanie do aktywizacji społecznej czy rozwijania swoich zainteresowań
4.  Przestrzeganie higieny snu:
 • zapewnienie na sali w ciągu nocy ciszy i spokoju,
 • zapewnienie mikroklimatu na sali, tj. temperatura 18- 20 st. C oraz wilgotność powietrza 50- 70%
 • zaciemnienie sali
 • unikanie spożywania pokarmów wysokoenergetycznych i napojów z kofeiną przed snem
 • zastosowanie technik relaksacyjnych
 • kąpiel przed snem
5.  Podawanie leków (gdy to możliwe) przed snem.
6.  Podanie leków nasennych na zlecenie lekarza.

Pogorszenie zachowań adaptacyjnych

Cel: Przywrócenie prawidłowych zachowań adaptacyjnych
Działania:
1.  Zastosowanie pozycji stanowczej ale przyjaznej.
2.  Zachęcanie do wyrażania myśli, emocji, przeżyć.
3.  Przemyślane zachowania wobec pacjenta, uprzedzanie go o czynnościach.
4.  W przypadku pacjenta podejrzliwego zachęcanie go do spożywania posiłków,  sprawdzanie jamy ustnej po podaniu leków.
5.  Kontakt z pacjentem powinien mieć znany i zaufany dla niego personel.

Zaburzenia spostrzegania, myślenia i procesów poznawczych

Cel: pomoc pacjentowi w zgłaszaniu swoich obaw, przywrócenie prawidłowej oceny rzeczywistości.
Działania:
1.  Obserwacja pacjenta w celu wczesnego wykrycia zaburzeń i zapobieganie im.
2.  Zmniejszenie liczby i nasilenia bodźców oddziałujących na pacjenta z otoczenia.
3.  Zachęcanie do wyrażania swoich uczuć, emocji, myśli.
4.  Zachęcanie do opisu przeżyć towarzyszących zaburzeniom i wspólne ich eliminowanie.
5.  Pokazanie sposobów radzenia sobie z lękiem i innymi objawami.
6.  Odwracanie uwagi od stanów psychotycznych.

Trudność w nawiązaniu kontaktu z pacjentem

Cel: nawiązanie kontaktu z pacjentem.
Działania:
1.  Zastosowanie technik terapeutycznych, np. odzwierciedlenie, parafrazowanie.
2.  Wyjaśnienie w sposób łagodny, iż jego zachowanie może być przyczyną zrażenia do siebie innych pacjentów.
3.  Stosowanie konkretnych i zawsze takich samych zasad co sprawia, iż pacjent czuje się bezpiecznie.
4.  Wyprzedzanie i zaspokajanie potrzeb pacjenta.
5.  Jeśli indywidualna relacja pacjent- personel staje się lepsza, należy ją wzmacniać i przenosić na całą grupę.

Dyskomfort związany ze skutkami ubocznymi leczenia przeciwpsychotycznego

Cel: zminimalizowanie skutków ubocznych.
Działania:
1.  Identyfikacja typu skutków ubocznych: zespół parkinsonowski, ostre dystonie, zaburzenia hormonalne, wzrost masy ciała, zaburzenia metaboliczne, depresja.
2.  Monitorowanie obecności i nasilenia objawów ubocznych.
3.  Uprzedzenie pacjenta i jego rodziny o możliwości wystąpienia skutków ubocznych.
4.  Edukowanie pacjenta i jego rodziny na temat sposobów radzenia sobie z działaniami niepożądanymi.
5.  Poinformowanie, iż bez konsultacji z lekarzem nie można przerwać leczenia.
6.  Dbanie o stały nadzór lekarski nad pacjentem, regularne wizyty i badania (morfologia, masa ciała itp. w zależności od typu objawu).
Źródła:
1.  Wciórka J.: Psychozy schizofreniczne [w:] Psychiatria, pod red. Bilikiewicz A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 270- 309.
2.  Górna K.: Opieka nad pacjentem ze schizofrenią [w:] Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, pod red. Wilczek- Różyczka E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, 135- 144.
3.  Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. (red.): Pielęgniarstwo psychiatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, 195- 224.
4. Furgał M.: Psychozy schizofreniczne i z kręgu schizofrenii [w:] Psychiatria, pod red. Heitzman J. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 79- 97.
5.  Ugniewska C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998
6.  https://pl.freepik.com/premium-zdjecie/tekst-zespolu-schizofrenii-na-kolorowych-karteczkach-przeciw-znakom-zapytania_5194228.htm#page=1&query=schizofrenia&position=19

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.