Wykaz skrótów (215)

123I – 123I (izotop promieniotwórczy jodu)
3TC – lamiwudyna
5-ASA – kwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna)
5-HT – 5-hydroksytryptamina (serotonina)
5-HTP – 5-hydroksytryptofan
99mTc – 99Tc (izotop promieniotwórczy technetu)
AD – ang. Alzheimer’s disease – Choroba Alzheimera
ADL – ang. activities of daily livingskala oceny podstawowych czynności życiowych, skala Katza
AIDS – ang. acquired immunodeficiecny syndrome – zespół nabytego upośledzenia odporności
ALS –  ang. amyotrophic lateral sclerosis – Stwardnienie boczne zanikowe
AMDang. Age-related Macular Degeneration – Zwyrodnienie plamki żółtej
Ba – krwinki zasadochłonne – bazofile
BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
BAL – ang. Brocho-alveolar Lavage, płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
BAL – ang. British Anti-Lewisite, preparat chelatujący
BAO – ang. Basic Acid Output, podstawowe wydzielanie kwasu solnego
BCG – ang. Bacillus Calmette Guerain, szczepionka przeciwgruźlicza
BCNU – karmustyna
BMD – ang. bone mineral density – gęstość mineralna kości 
ca. – łac. carcinoma, rak
Ca – łac. Calcium, wapń
CABG – ang. Coronary Arterial Bypass Graft, Pomostowanie aortalno-wieńcowe
CAD – ang, Coronary Artery Disease, choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa
CAH – ang. Chronic Active Hepatitis, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby
CAH – ang. Congenital Adrenal Hyperplasia, zespół nadnerczowo-płciowy
cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan
CAPD – ang. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa
CAT – ang. computed axial tomography, tomografia komputerowa
cc – cięcie cesarskie
CCD – ang. cleidocranial dysplasia, dysplazja obojczykowo-czaszkowa
CCS – ang. Canadian Cardiology Society, klasyfikacja choroby wieńcowej według Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego
CCNU – lomustyna
CD4 – ang. cluster of differentation 4 – cząsteczka różnicująca 4 (patrz: limfocyt T)
CHLC – Choroba Leśniowskiego-Crohna
COG – Całościowa Ocena Geriatryczna
d4T – stawudyna
DA – dopamina
dB – decybel
DBP – ang. Diastolic Blood Pressure, rozkurczowe ciśnienie krwi
DCM – ang. Dilated Cardiomyopathy, kardiomiopatia rozstrzeniowa
ddC – zalcytabina
DDD – ang. Daily Defined Doses, standardowe dawki dzienne
ddI – dydanozyna
DHEA-S – łac. Dehydroepiandrosteronum sulphatum, siarczan dehydroepiandrosteronu
DEXA – ang. dual-energy x-ray absorptiometry – podwójna wiązka promieniowania Rtg
DM – łac. diabetes mellitus, cukrzyca
DM 1 – cukrzyca typu 1
DM 2 – cukrzyca typu 2
DNA – ang. Desoxyribonucleic Acid,  kwas dezoksyrybonukleinowy
DZM – dobowa zbiórka moczu
E – erytrocyty
E1 – estron
E2 – estradiol
E3 – estriol
E4 – estetrol
E5 – dietylstilbestrol
EACA – łac. acidum ε-aminocapronicum, kwas epsilon-aminokapronowy
EKG – elektrokardiogram
FA – fosfataza alkaliczna, ALP
FDA – ang. Food and Drug Administration, Amerykańska Agencja Żywności i Leków
FDP – ang. Fibrinogen Degradation Products, produkty rozpadu fibrynogenu
FEV1 – ang. Forced Expiratory Volume 1-second, objętość nasilonego wydechu 1-sekundowego
Fe – łac. ferrum, żelazo
G+ – bakterie gramdodatnie
G- – bakterie gramujemne
GDM – ang. Gestational Diabetes Mellitus, cukrzyca ciężarnych
GGTP – gamma glutamylotranspeptydaza
GIK – mieszanka polaryzująca glukoza-insulina-potas
GOPP – górny odcinek przewodu pokarmowego
H1 – receptor histaminowy 1
H2 – receptor histaminowy 2
HA – łac. Hypertonia arterialis, nadciśnienie tętnicze
HCS – ang. human chorionic somatomammotropin, somatomammotropina kosmówkowa
HESroztwor hydroksyetyloskrobi
HESang. hypereosinophilic syndrome, Zespół hipereozynofilowy
HIV – ang. human immunodeficiency virus – ludzki wirus upośledzenia odporności
HPL – ang. human placental lactogen, laktogen łożyskowy
IABP – ang. Intra-aortic Balloon Pumping, kontrapulsacja wewnątrzaortalna
IADL – ang. instrumental activities of daily living, ocena złożonych czynności życia codziennego, skala Lawtona
ICD-9 – ang. International Classification of Diseases, międzynarodowa klasyfikacja chorób dziewiąta rewizja
ICD-10 – ang. International Classification of Diseases, międzynarodowa klasyfikacja chorób dziesiąta rewizja, obecnie obowiązująca
i.m. – łac. intramusculare, domięśniowo
IUGRang. intrauterine growth restriction, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu
i.v. – łac. intra vene/intravenosus, dożylnie
JAMA – ang. Journal of the American Medical Association, Tygodnik Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego
j.m. – jednostki międzynarodowe
K – łac. kalium, potas
KCh – Kasa Chorych
KIG – mieszanka polaryzująca potas-insulina-glukoza
KKCz – Koncentrat krwinek czerwonych
KKP – Koncentrat krwinek płytkowych
KT – tomografia komputerowa
KTG – kardiotokografia
KZN – Kłębuszkowe zapalenie nerek
LAA – ang. Long-acting Analogues, długo działające analogi insuliny
LGL – zespół Lowna-Ganonga-Levine’a
LH – hormon luteinizujący
LPL – lipaza lipoproteinowa
Ly – ang. lymphocytes, limfocyty
ŁZS – łuszczycowe zapalenie stawów
MAO – ang. Mono-Amine Oxydase, monoaminooksyaz
MAP – ang. Mean Arterial Pressure, średnie ciśnienie tętnicze
MASMorgani-Adams-Stokes, napady MAS
MAS – ang. Meconium Aspiration Syndrome, zespół aspiracji smółki
MCHC – ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie 
MCH –  ang. Mean Corpuscular Hemoglobin, średni ciężar hemoglobiny w erytrocycie 
mCi – milikiur (dawka promieniowania)
MCI –  ang. Mass Casualty Incident, wypadek masowy
MCV – ang. Mean Corpuscular Volume, średnia objętość erytrocytu
MD – ang. medicine doctor, lekarz medycyny 
MDS – ang. Myelodysplastic Syndrome, zespół mielodysplastyczny
ME – koncentrat krwinek czerwonych, tzw. masa erytrocytarna
mEq – miliekwiwalent
meta – ang. metastasis – przerzut
MetHb – methemoglobina
MET – równoważnik metaboliczny
METs – równoważniki metaboliczne
MF – morfina
Mg – łac. Magnesium, magnez
mg – miligram
mg% – miligram procent
MMSE – ang. Mini-Mental State Examination, oceny funkcji umysłowych
Na –  łac. natrium, sód
NA – łac. Norepinephrinum, noradrenalina (norepinefryna)
nb – nieobecny
Ne – ang. Neutrophiles, krwinki obojętnochłonne
NEC – ang. necrotizing enterocolitis, martwicze zapalenie jelit
NEJM – ang. New England Journal of Medicine, Tygodnik Lekarski Nowej Anglii
Neo – łac. neoplasma, nowotwór
NHL – ang. Non Hodgkin Lymphoma, chłoniak złośliwy nieziarniczy
NIDDM – ang. Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, cukrzyca typu 2 niezależna od insuliny
NIH – ang. National Institutes of Health – Narodowe Instytuty Zdrowia
NIL – Naczelna Izba Lekarska
NK – ang. Natural Killers, limfocyty
NLPZ – niesteroidowy lek przeciwzapalny
NMR – ang. Nuclear Magnetic Resonance, rezonans magnetyczny
NO – tlenek azotu
NOF – ang. National Osteoporosis Foundation, Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy
NOS – ang. Nitric Oxide Synthetase, syntetaza tlenku azotu
NTM – Nietrzymanie moczu
OB – odczyn Biernackiego (wskaźnik opadania erytrocytów)
OBPS – obturacyjny bezdech podczas snu
OCŻ – ośrodkowe ciśnienie żylne
OGTT – ang. oral glucose tolerance test, doustny test obciążenia glukozą
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej
OIT – oddział intensywnej terapii
ONN – ostra niewydolność nerek
OOZN – ostre odmiedniczowe zapalenie nerek
OSAS – ang. Obstructive Sleep Apnea Syndrome, obturacyjny bezdech podczas snu
OTC – ang. over the counter – leki bez recepty
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
OWD – odczyn wiązania dopełniacza
OZT – ostre zapalenie trzustki
OZW – ostry zespół wieńcowy
PAF – ang. Platelet Activating Factor, czynnik aktywujący płytki 
PAI-1 – ang. Plasminogen activator inhibitor 1, inhibitor aktywatora plazminogenu 1
PAN – ang. Polyarteritis nodosa, guzkowe zapalenie tętnic
PAO – ang. Peak Acid Output, szczytowe wydzielanie kwasu solnego
PGDM – ang. PreGestational Diabetes Mellitus, cukrzyca przedciążowa
PHS – łac. periarthritis humeroscapularis, zespół bolesnego barku (ZBB)
p.o. – łac. per os, doustnie
POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
PROM – ang. premature rupture of membranes, przedwczesne pęknięcie błon płodowych
PWE – płyn wieloelektrolitowy
RAA – układ renina-angiotensyna-aldosteron
RCU – ruchomość, czucie, ukrwienie
RKCh – Regionalna Kasa Chorych
RNA – ang. Ribonucleic Acid, kwas rybonukleinowy
RR – ciśnienie tętnicze
RZM – rytm zatokowy miarowy
S – załamek S w zapisie ekg
SBP – ang. Systolic Blood Pressure, skurczowe ciśnienie krwi
s.c. – łac. sub cutis, podskórnie
SCC – ang. Squamous Cell Carciona, antygen raka nabłonkowatego złuszczającego
SCLC – ang. Small Cell Lung Cancer, drobnokomórkowy rak płuca
SCID – ang. Severe Combined ImmunoDeficiencyciężki złożony niedobór odporności
SK – streptokinaza
SLA – łac. sclerosis lateralis amyotrophica – Stwardnienie zanikowe boczne
SM – streptomycyna
SM – ang. Sclerosis multiplex – Stwardnienie rozsiane
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
SSE – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ST – odcinek ST w zapisie ekg
SXA – ang. single energy X-ray absorptiometer, densytometr pojedynczej dawki promieniowania X
TBC – łac. tuberculosis, gruźlica
TBI – ang. total body irradiation, napromienianie całego ciała
TK – tomografia komputerowa
TKG – tokokardiografia
TPO – peroksydaza tarczycowa
TXA2 – tromboksan A2
TXB2 – tromboksan B2
U – fala U w zapisie ekg
UDP – Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa
UKG – ultrasonokardiografia
UMC – urodzeniowa masa ciała
USG – ultrasonografia

 

VAD – ang. vincristine, adriblastine, dexamethasone
VAMP – ang. vincristine, adriblastine, methylprednisone
VC – ang. Vital Capacity, pojemność życiowa
VCI – łac. vena cava inferior, żyła główna dolna
VCS – łac. vena cava superior, żyła główna górna

 

WBC – ang. white blood cells, białe krwinki, leukocyty
WHO – ang. World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization
WKT – wolne kwasy tłuszczowe
WNM – wysiłkowe nietrzymanie moczu
wpw – w polu widzenia
WZJG – Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • X-Ray – RTG
ZBB – zespół bolesnego barku
ZHK – zasłużony honorowy krwiodawca
ZIFT – ang. Zygote intrafallopian transfer, dojajowodowe przeniesienie zygoty
ZUM – zakażenie układu moczowego
ZWO – zwieracz wewnętrzny odbytu
ZZA – Zespół Zależności Alkoholowej
ZZO – znieczulenie zewnątrzoponowe
ZZO – zwieracz zewnętrzny odbytu
ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
ZŻGD – zespół żyły głównej dolnej
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
ŻW – żyła wrotna