Zasady komunikacji i metody pozyskiwania informacji o pacjencie

Zasady komunikowania się pielęgniarki/pielęgniarza z pacjentem:

1.  Zasada podmiotowego traktowania pacjenta.
2.  Zasada partnerskiego stylu komunikowania się( bez używania form nakazu i zakazu).
3.  Zasada współpracy i współdziałania w osiągnięciu celów pielęgnowania.
4.  Zasada otwartości w komunikowaniu.
5.  Zasada dwukierunkowego charakteru komunikowania się.
6.  Zasada empatii.
7.  Zasada kompetentnego informowania
8.  Zasada dwukierunkowego obserwowania
9.  Zasada aktywnego słuchania
10. Zasada stosowania werbalnych i niewerbalnych form komunikowania.
11. Zasada zachowania dystansu fizycznego.
12. Zasada utrzymania kontaktu wzrokowego.

Metody gromadzenia informacji o pacjencie:

 • obserwacja
 • wywiad
 • analiza dokumentów
 • pomiar

Obserwacja:

Obserwacja w pielęgniarstwie to świadome dostrzeganie wyglądu zewnętrznego pacjenta, zachowania, funkcjonowania poszczególnych układów i narządów w stanie zdrowia i choroby, celem zgromadzenia informacji do ustalenia rozpoznania pielęgniarskiego.

Rodzaje obserwacji:

1.  Ze względu na kierunek obserwacji:
– celowa (obserwacja określonego objawu)
– swobodna (spostrzeganie podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych
2.  Ze względu na rodzaj narzędzi:
– bezprzyrządowa (wzrok)
– przyrządowa (zapisywanie informacji na taśmie video)
3.  Ze względu na czas trwania obserwacji:
– fotograficzna – ściśle określony czas obserwacji danej cechy
– próbki czasowe (dana cecha obserwowana przez określony czas)
– próbki zdarzeń- obserwacja lęku, strachu itp

Dla celów pielęgnowania obserwacja pacjenta obejmuje:

 • wygląd ogólny (budowę ciała, stan higieniczny, wady budowy, ubiór odpowiedni do pory roku, sposób poruszania się)
 • mimikę twarzy
 • zachowanie pacjenta i jego rodziny
 • emocje

Zasady obserwacji pacjenta:

1.  Nawiązanie i utrzymanie dwustronnego, werbalnego i niewerbalnego kontaktu pomiędzy pielęgniarką a pacjentem;
2.  Określenie celów obserwacji;
3.  Obserwowanie pacjenta i jego rodziny w sposób obiektywny;
4.  Prowadzenie obserwacji w sposób dyskretny, z zachowaniem poczucia intymności u pacjenta;
5.  Weryfikowanie uzyskanych, ale niepewnych informacji inną metodą;
6.  Zagwarantowanie pacjentowi prawa do ochrony danych osobowych.

Obserwacja pielęgniarska cechuje się:

1.  Celowością – jest ściśle określony cel, podmiot i przedmiot oraz zakres i charakter obserwacji;
2.  Systematycznością – określenie planu obserwacji i jego
realizacja w określonym czasie;
3.  Obiektywnością – spostrzeganie i rejestrowanie faktów będących podstawą do interpretacji łącznie z innymi informacjami uzyskanymi droga wywiadu, pomiaru;
4.  Selektywnością –  skupienie uwagi na obserwowaniu najbardziej istotnych i ważnych zjawisk i zachowań pacjenta.

Wywiad:

Wywiad pielęgniarski to planowa rozmowa z pacjentem, ukierunkowana na osiągnięcie wcześniej założonego celu.

Cele wywiadu:

 • uzyskanie możliwie najwięcej informacji o pacjencie, jego środowisku, niezbędnych do sprawowania nad nim opieki
 • nawiązanie profesjonalnego kontaktu pomiędzy pielęgniarką a pacjentem i jego rodziną co ma wpływ na współpracę pacjenta, rodziny w planowaniu i realizacji opieki

Rodzaje wywiadu:

 • planowy
 • spontaniczny

Metody prowadzenia wywiadu:

 • Wywiad skategoryzowany prowadzony przy użyciu wcześniej przygotowanej listy pytań, ułożonych według wcześniej przygotowanych zasad i kolejności;
 • Wywiad nie skategoryzowany polega na określeniu celu i zakresu treści wywiadu ale bez wcześniejszego przygotowania pytań;
 • Wywiad bezpośredni (z pacjentem);
 • Wywiad pośredni (z rodziną).

Zasady prowadzenia wywiadu pielęgniarskiego:

1.  Uzyskanie zgody pacjenta na przeprowadzenie wywiadu;
2.  Określenie celów wywiadu;
3.  Ocena stanu pacjenta w zakresie możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania istotne dla pielęgniarki;
4.  Rozpoczęcie rozmowy od pytań ogólnych, emocjonalnie obojętnych;
5.  Dostosowanie czasu trwania wywiadu do stanu pacjenta i okoliczności towarzyszących (pora dnia, odwiedziny itp.);
6.  Unikanie słownictwa zawodowego (jeśli to niemożliwe dokładne wyjaśnianie pojęć niezrozumiałych dla pacjenta;
7.  Respektowanie prawa pacjenta do unikania odpowiedzi na zadawane pytania;
8.  Obserwowanie stanu pacjenta w czasie rozmowy
9.  Odnotowanie informacji uzyskanych z wywiadu
10. Przestrzeganie prawa pacjenta do ochrony danych osobowych

Analiza dokumentów

Analiza dokumentów to metoda gromadzenia danych polegająca na ilościowej i jakościowej analizie dokumentacji pacjenta (karta zleceń , karta gorączkowa itp.).

Dla celów opieki pielęgniarskiej dokumentacja jest:

 • źródłem informacji o pacjencie
 • źródłem informacji o metodach i środkach terapeutycznych
 • narzędziem do przekazywania informacji o pacjencie wśród członków zespołu terapeutycznego

Pomiar

Pomiar jest to określona czynność podejmowana przez pielęgniarkę w celu ilościowego opisu cechy lub wartości występującej u pacjenta.

Ze względu na rodzaj uzyskanego wyniku metody pomiaru dzielimy na:

 • bezpośrednie (RR, temp, HR, poziom glikemii)
 • pośrednie (BMI, skala Glasgow, skala wydolności samoopiekuńczej itp.)

Zasady prowadzenia pomiaru:

1.  Nawiązanie i utrzymanie przez pielęgniarkę kontaktu werbalnego z pacjentem;
2.  Poinformowanie pacjenta o celu, rodzaju, sposobie pomiaru i uzyskanie zgody na jego wykonanie;
3.  Przygotowanie pacjenta do pomiaru;
4.  Sprawdzenie sprawności sprzętu;
5.  Odnotowanie wyników;
6.  Informowanie pacjenta o wyniku;
7.  Poszanowanie godności pacjenta;
8.  Przestrzeganie prawa pacjenta do ochrony danych osobowych.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.